Kategorie

Regulamin

W dniu 11.12.2016 r. na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.0.1030 t.j.) wchodzi w życie niniejszy Regulamin portalu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.znajdzswojlek24.pl lub www.zsl24.pl (dalej: „Portal”) określający zasady korzystania przez użytkowników z usług interaktywnych (dalej: „Regulamin”) przez firmę ALMUMED Marek Raczkowski, NIP 5423102029, REGON 366005583, kontakt e-mail: info@znajdzswojlek24.pl zwany dalej Usługodawcą i Właścicielem Portalu.
Wpis w CEIDG dnia 5.12.2016r.

§ 1

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Administratora Portalu na rzecz Użytkowników oraz prawa i obowiązki Użytkowników, w zakresie korzystania z Serwisu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Portalu.
4. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Administrator Portalu – Marek Raczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALMUMED, NIP 5423102029, REGON 366005583, wpis w CEIDG świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz użytkowników.
Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia Usług przez Administratora Portalu na rzecz Użytkowników oraz prawa i obowiązki Użytkowników, w zakresie korzystania z Portalu.
Portal – portal internetowy, funkcjonujący pod adresem: www.znajdzswojlek24.pl lub www.zsl24.pl, należący do Administratora Portalu, za pośrednictwem którego Administrator Portalu świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.
Usługi – usługi świadczone przez Administratora Portalu drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, polegające w szczególności na przekazywaniu Użytkownikom informacji należących do firm farmaceutycznych, a dotyczących leków OTC, suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, sprzętów i akcesoriów medycznych.
Użytkownik Portalu – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.
Produkty lecznicze – leki, suplementy diety, kosmetyki, wyroby medyczne.

§3

1. Użytkownik w ramach Portalu ma możliwość uzyskania specjalistycznych informacji dotyczących leków bez recepty, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów i sprzętów medycznych.
2. W ramach Portalu nie dokonuje się sprzedaży Produktów (w szczególności nie dokonuje się sprzedaży wysyłkowej Produktów, a Administrator Portalu nie prowadzi apteki internetowej).
3. Informacje handlowe zawarte na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Aptek oraz Administratora Portalu.
4. Portal przeznaczony jest dla Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Użytkownicy mogą korzystać z Usług, świadczonych za pośrednictwem Portalu, tylko w celach prywatnych. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu w innych celach, w tym zabronione jest wykorzystywanie Portalu w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub też z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot, na zlecenie którego się działa. Administrator Portalu zastrzega, że naruszenie tego postanowienia będzie skutkowało zablokowaniem konta takiego Użytkownika.

§ 4

1. Dla poprawnego działania Portalu konieczna jest odpowiednio skonfigurowana przeglądarka do odtwarzania plików multimedialnych.
2. Korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:
• na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego,
• na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie – sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych,
• unikać nie budzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.

§ 5

1. Korzystanie z treści Portalu nie wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu założenia konta umożliwiającego recenzowanie leków.
2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.0.922t.j.) oraz przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024). Użytkownicy Portalu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§ 6

1. Administrator Portalu w celu zabezpieczenia przesyłanych przez Użytkowników danych, stosuje odpowiednie wtyczki wbudowane w stronę www.znajdswojlek24.pl oraz zabezpieczenia na poziomie serwera.
2. Administrator Portalu wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki te służą do rozpoznawania, zapamiętywania faktu odwiedzin Portalu, do celów statystycznych (w Portalu działa program Google Analytics) oraz do technicznego zapewnienia poprawności działania Portalu.
3. Użytkownicy urządzeń końcowych mogą zablokować możliwość zapisywania plików cookies na użytkowanym przez siebie sprzęcie. W tym celu należy w przeglądarce internetowej wyłączyć opcję pobierania i przechowywania plików typu cookies, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Portalu.
4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

§ 7

1. Kontakt z Administratorem serwisu możliwy za pośrednictwem zakładki KONTAKT:
a. za pośrednictwem wskazanego tam formularza kontaktowego należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju zażalenia;
b. drogą tą przyjmowane są również opinie i sugestie dotyczące funkcjonowania portalu.
2. Wtyczka widniejąca po lewej stronie portalu przekierowuje do znanych portali społecznościowych.

§ 8

1. Zawartość strony internetowej, w tym nazwa i logo portalu, szata graficzna, treść artykułów i inne oznaczenia podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów, w szczególności prawem autorskim i prawem własności intelektualnej. Ich użycie bezwzględnie wymaga pisemnej zgody Właściciela Portalu.
2. Portal zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Właściciela Portalu.
3. Zdjęcia Produktów, opisy i grafiki umieszczone w Portalu, wykorzystywane są na podstawie prawa cytatu (art. 29 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2016.666 t.j.) wyłącznie w celu wyjaśniania specyfiki produktów, uzyskania ich recenzji oraz pobudzenia polemiki na ich temat.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030).
5. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo zmiany i aktualizacji Regulaminu w każdym czasie.
6. Treść Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w Portalu.

Porada on-line

Nasi farmaceuci odpowiedzą Ci w ciągu 24 h. Proszę zostawić wiadomość.